నూత‌న సంవ‌త్సరంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బంగారు భ‌విష్యత్తు జనసేనపార్టీ

JANASENA, JANASENAPARTY, PAWANKALYAN, 2019, HAPPYNEWYEAR,
JANASENA, JANASENAPARTY, PAWANKALYAN, 2019, HAPPYNEWYEAR,

నూత‌న సంవ‌త్సరంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బంగారు భ‌విష్యత్తు-జనసేన-పార్టీ

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు (2019) తెలిపారు.అయన మాట్లాడుతూ ఇవాల్టి నుంచే సార్వత్రిక ఎన్నీకలు శ్రీకారం కట్టాలని,అందరం కష్ట పడి పార్టీ ని ముందుకు నడపాలని తెలిపారు